Τηλ. 210 9533036 Fax 210 9533059 Κιν. 6947931755


Νομικά Πρόσωπα

·       Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)

·       Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής

·        Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ

·       Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά

·       Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

·       Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών

·       Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών

·       Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων

·       Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης

·        Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγράμματα και VOUCHER

·       Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος

·       Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση

·        Σύνταξη ταμειακών ροών

·        Μελέτες βιωσιμότητας

·       Διεθνή λογιστικά πρότυπα

·        Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

·        Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων

·       Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών

 Φυσικά Πρόσωπα

·       Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9

·        Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9

·       Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος

·       Υποβολή αίτησης θέρμανσης

·        Έκδοση φορολογικής ενημερότητας

·       Έκδοση τελών κυκλοφορίας

·       Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών

·        Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,  Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ,)

·        Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους

·        Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους

·        Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου

·        Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης

·       Φορολογικός εκπρόσωπος